ارتودنسی نامرئی

اینویزیلاین (ارتودنسی نامرئی)

اینویزیلاین (ارتودنسی نامرئی)

21 نوامبر 18
اینویزیلاین یا ارتودنسی نامرئی، نوعی درمان ارتودنسی است که بدون نیاز به بریس های فلزی معمول، به صاف کردن دندان...